Artikel 1; Definities
1.1 Opdrachtnemer: Dierverzorging aan huis en individuele hondenuitlaatservice Livodi, gevestigd te Arriën, geregistreerd bij de KvK onder nr. 80983812
1.2 Opdrachtgever: de persoon die, Livodi, opdracht geeft om tegen betaling zijn/haar (huis)dier(en) te verzorgen, uit te laten en/of te vervoeren. Ook wel eigenaar genoemd.
1.3 (Huis)dier: het (huis)dier of de (huis)dieren van de opdrachtgever waar de overeenkomst voor afgesloten is.
1.4 Opdrachtformulier, ook wel overeenkomst genoemd: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het (huis)dier of de (huis)dieren gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
1.5 (Verzorgings)opdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het (huis)dier of (huis)dieren als nader bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2; Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door opdrachtnemer én opdrachtgever is vastgelegd en ondertekend in het opdrachtformulier.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een opdracht te weigeren.
2.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3; Opdracht
3.1 Als na het kennismakingsgesprek door opdrachtgever wordt besloten gebruik te maken van de diensten van opdrachtnemer, wordt er een opdrachtformulier opgesteld.
3.2 Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
3.3 Het opdrachtformulier wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig ondertekend.
3.4 Opdrachtgever verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
3.5 De opdracht is ten einde op de afgesproken datum (laatste dag) vermeld op het opdrachtformulier.
Opdrachtnemer verifieerd toch altijd even de thuiskomst van opdrachtgever middels een whatsapp/sms, zodat bij calamiteiten (oponthoud) uw dieren alsnog worden verzorgd tot uw terugkomst.
3.6 De opdracht hoort geacht geheel correct te zijn uitgevoerd door opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit binnen 3 dagen kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 4; Rechten en plichten opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
4.2 Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de opdrachtgever t.o.v. de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door de opdrachtnemer aangeboden worden.
4.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
4.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid.
4.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen/uitgebroken (huis)dieren van opdrachtgever.
4.6 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van (huis)dieren van opdrachtgever met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes.
4.7 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van (huis)dieren van opdrachtgever voor, tijdens of na afloop van de opdracht.
4.8 Opdrachtnemer zal zeer zorgvuldig met de huissleutel van opdrachtgever omgaan (niet dupliceren, niet voorzien van gegevens opdrachtgever en zorgvuldig bewaren). Opdrachtnemer retourneert de huissleutel ten allen tijde op eerste verzoek van opdrachtgever. Na afloop van de opdracht, zal de huissleutel worden geretourneerd aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. In het opdrachtformulier is een apart gedeelte opgenomen waarin afspraken worden vastgelegd over het ophalen en terugbrengen van de sleutel. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan.
4.9 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht, de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de actuele tarieven en algemene voorwaarden, die op dat moment zijn gepubliceerd op de website van Livodi.

Artikel 5; Verplichtingen opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het (huis)dier tijdens de overeengekomen periode, te laten vermelden op het opdrachtformulier door opdrachtnemer.
5.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal doorberekend worden aan de opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het (huis)dier waarop de overeenkomst van toepassing is.
5.4 Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts (bij voorkeur ook inentingsboekje en medische geschiedenis van het (huis)dier).
5.5 Opdrachtgever zorgt dat (huis)dieren vrij zijn van vlooien en/of wormen en bij voorkeur de jaarlijks benodigde inentingen hebben gehad.
5.6 Opdrachtgever heeft op het verzorgingsadres een goed gelijkende foto van de (huis)dieren)aanwezig, zodat deze bij een calamiteit zou kunnen worden gebruikt.
5.7 Over de periode dat het (huis)dier verzorgd wordt door opdrachtnemer, is opdrachtgever de prijs verschuldigd die op het opdrachtformulier is overeengekomen.
5.8 Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor letsel en/of schade toegebracht door zijn/haar (huis)dier aan andere dieren, derden en eigendommen van derden. Opdrachtgever dient hiervoor een geldige WA-verzekering te hebben.

Artikel 6; Annulering opdracht
6.1 In het hoogseizoen (1 juni t/m 30 september) kan de opdracht tot 7 dagen voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd. (Dit geldt niet in het geval van een calamiteit).
6.2 In het laagseizoen (1 oktober t/m 31 mei) kan de opdracht tot 2 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos geannuleerd worden. Bij latere annulering is de helft van het afgesproken bedrag verschuldigd. (Dit geldt niet in het geval van een calamiteit).
6.3 Annuleringen voor de honden uitlaatservice dienen uiterlijk om 20:00 uur op de dag voorafgaand aan de te annuleren afspraak afgezegd te worden. Bij later annuleren is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 7, Noodsituaties
7.1 Opdrachtnemer verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheden de opdrachtgever z.s.m. op de hoogte te brengen.
7.2 Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in Nederland die beslissingsbevoegd is in noodgevallen indien opdrachtgever niet bereikbaar is tijdens de overeengekomen periode.
7.3 Door het tekenen van de opdrachtovereenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om in geval van ziekte of verwonding van het huisdier tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de opdrachtgever, een dierenarts te consulteren of andere maatregelen te nemen die opdrachtnemer noodzakelijk acht.
7.4 Eventuele kosten ten gevolge van uitzonderlijke situaties zoals verwonding en/of ziekte kunnen niet verhaald worden op de opdrachtnemer.

Artikel 8; Tarieven
8.1 Actuele tarieven staan op de website www.livodi.nl/tarieven en zijn standaardprijzen. Deze kunnen afwijken vanwege speciale wensen of bijzondere situatie.
8.2 Alle tarieven van Livodi zijn inclusief BTW.
8.3 De tarieven worden vooraf in het kennismakingsgesprek besproken en vastgelegd in het opdrachtformulier.
8.4 Kilometervergoeding wordt berekend vanaf 10 kilometer van het vestigingsadres van Livodi naar het adres van de opdrachtgever en retour. De kortste route via Google Maps zal leidend zijn.

Artikel 9; Betalingen
9.1 Betaalwijze wordt vooraf afgesproken en ingevuld op het opdrachtformulier.
9.2 Wanneer de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat de betaling heeft plaats gevonden volgt een eerste herinnering, na 5 dagen een tweede herinnering.
9.3 Indien betaling na de tweede herinnering alsnog achterwege blijft in de 5 daarop volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met 12,50 administratiekosten.
9.4 Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.